Premier League-Manchester United 3-1 Lít bốn, 2 điểm đầu tiên và 2 hỗ trợ, 2 hỗ trợ, Cristiano Ronaldo, Pasaran Handicap Bola Hari Ini

Premier League-Manchester United 3-1 Lites Horse đến bốn, 2 điểm và 2 hỗ trợ đầu tiên ở Cristiano Ronaldo [Pasaran handicap Bola Hari Ini]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào tháng 1 năm 2000 (giờ địa phương của Anh